Có 76520 người ở một quận . Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Câu hỏi: Có 76520 người ở một quận . Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người? A. 76000 người B. 77000 người Đáp án chính xác C. 76500 người D. 80000 người Trả lời: Từ yêu cầu đề bài ta sẽ làm tròn số 76520 đến hàng nghìn. Vì số 76520 có chữ số hàng trăm là 5 ≥ 5 …
Hoc tap online
Author: admin