Có 21292 người ở lễ hội ẩm thực . Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Câu hỏi: Có 21292 người ở lễ hội ẩm thực . Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người? A. 22000 người B. 21000 người Đáp án chính xác C. 21900 người D. 21200người Trả lời: Từ yêu cầu đề bài ta sẽ làm tròn số 21292 đến hàng nghìn.Vì số 21292 có chữ số hàng trăm là 2 < 5 …
Hoc tap online
Author: admin