Chọn phát biểu đúng.

Câu hỏi: Chọn phát biểu đúng. A. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số dương; B. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm; Đáp án chính xác C. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không dương. D. Giá trị tuyệt …
Hoc tap online
Author: admin