Chọn đáp án sai. Nếu a⋮m, b⋮m thì

Câu hỏi: Chọn đáp án sai. Nếu a⋮m, b⋮m thì A. (ak–bk)⋮m B. (ak+bk)⋮m C. (ak1+bk2)⋮m D. (ak1+bk2) không ⋮m Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin