Chọn câu đúng

Câu hỏi: Chọn câu đúng A. (−98)+89>0 B. 789+(−987)=0 C. (−1276)+|−1365|>0 Đáp án chính xác D. (−348)+|348|>0 Trả lời: Đáp án cần chọn là: C+) Ta có (−98)+89=−(98−89)=−9<0nên A sai.+) Ta có789+(−987)=−(987−789)=−198<0nên B sai.+) Ta có(−1276)+|−1365|=(−1276)+1365=(1365−1276)=89>0nên C đúng.+) Ta có (−348)+|348|=(−348)+348=0nên D sai. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin