Cho tứ giác MNPQ, MN // PQ, MN = PQ, I là giao điểm của MP và NQ. Cho các khẳng định sau: (1) MQ = NP; (2) IM = IP; (3) IN = IQ. Số khẳng định sai là:

Câu hỏi: Cho tứ giác MNPQ, MN // PQ, MN = PQ, I là giao điểm của MP và NQ. Cho các khẳng định sau: (1) MQ = NP; (2) IM = IP; (3) IN = IQ. Số khẳng định sai là: A. 0 Đáp án chính xác B. 1 C. 2 D. 3 Trả …
Hoc tap online
Author: admin