Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC. Tính chu vi biết AB=5cm,AH=4cm,HC=184cm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu hỏi: Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC. Tính chu vi biết AB=5cm,AH=4cm,HC=184cm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) A. 30,8 cm  B. 35,7 cm  Đáp án chính xác C. 31 cm  D. 31,7 cm  Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin