Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1=4,x2=3 và y1+y2=14. Khi đó y2=?

Câu hỏi: Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1=4,x2=3 và y1+y2=14. Khi đó y2=? A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Đáp án chính xác Trả lời: Với x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên x1y1=x2y2 mà x1=4,x2=3 và y1+y2=14Do …
Hoc tap online
Author: admin