Cho ΔABCvuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu hỏi: Cho ΔABCvuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC. Trả lời: Áp dụng định lý Py–ta–go vào tam giác vuông ABC ta có: BC2=AB2+AC2 ⇒AC2=BC2−AB2=102−62=64⇒AC=64=8cm  Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 …
Hoc tap online
Author: admin