Chia số 120 thành bốn phần tỉ lệ với các số 2; 4; 8; 10. Các số đó theo thứ tự tăng dần là

Câu hỏi: Chia số 120 thành bốn phần tỉ lệ với các số 2; 4; 8; 10. Các số đó theo thứ tự tăng dần là A. 20 ; 40 ; 80 ; 100 B. 50 ; 40 ; 20 ; 10 C. 8 ; 16 ; 32 ; 40 D. 10 ; 20 ; 40 ; 50 Đáp …
Hoc tap online
Author: admin