Các số hình học và bài toán liên quan

Các số hình học và bài toán liên quan
Trần Đình Viện
(Theo Bulletin của APMEP số 479 , tháng 7/2008)
SoHinhHoc