Các loại kết quả chính của PISA

Thời gian tổng cộng cho các bài kiểm tra PISA là 120 phút cho mỗi học sinh, nhưng thông tin thu được là có giá trị 7 bảy giờ của các đề kiểm tra. Bộ tổng thể các câu hỏi được phân thành nhiều tập đề kiểm tra có liên kết với nhau.

Mỗi tập đề sẽ được kiểm tra bởi một số đủ các học sinh cho những ước lượng phù hợp để tạo nên các mức độ thành quả ở tất cả các câu học sinh với hoàn cảnh văn hóa kinh tế khác nhau). Học sinh cũng dùng 30 phút để trả lời một bản hỏi về hoàn cảnh.

Đánh giá PISA đưa ra ba loại kết quả chính:

  • các chỉ số cơ bản cung cấp một hiện trạng cơ bản về kiến thức và kỹ năng của học sinh;
  • các chỉ số tình huống chỉ các kỹ năng như vậy liên quan đến các biến số nhân khẩu học, xã hội, kinh tế và giáo dục;
  • các chỉ số về các xu hướng nổi trội lên từ bản chất không ngừng của việc thu thập dữ liệu và điều đó chỉ ra các thay đổi trong các mức độ đầu ra và các phân bố, và trong mối quan hệ giữa các biến số và kết quả cơ bản về mức độ học sinh và mức độ nhà trường.

Mặc dù các chỉ số là phương tiện thỏa đáng để thu hút chú ý đến các vấn đề quan trọng, nhưng chúng thường không có khả năng cung cấp các câu trả lời cho các câu hỏi chiến lược. Vì thế PISA cũng đã phát triển một kế hoạch phân tích định hướng chiến lược sẽ đi xa hơn việc báo cáo các chỉ số.