Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều Tuần 35

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều Tuần 35 Phần I. Trắc nghiệm Câu 1. Hiệu hai số là 75. Tỉ số hai số đó là  25 . Số bé là: A. 25 B. 50 C. 100 D. 125 Câu 2. Trung bình cộng hai số là 415. Biết số thứ nhất bằng 23  số thứ hai. Số …
Hoc tap online
Author: admin