Bài giảng tâm đối xứng của đồ thị hàm số

GIỚI THIỆU CHUNG

Bài giảng này nghiên cứu và giới thiệu đến các em ba vấn đề chính cũng là ba vấn đề thường xuyên xuất hiện trong các câu hỏi khi học về chuyên đề hàm số:
  • Tâm đối xứng của hai điểm
  • Khi nào điểm I được gọi là tâm đối xứng của đồ thị, phương pháp chứng minh điểm đó là tâm đối xứng
  • Cho đồ thị © ứng với hàm số f, tìm đồ thị (C’) ứng với hàm số g sao cho f, g đối xứng với nhau qua điểm I cho trước

MỤC ĐÍCH

  • Ôn tập về tâm đối xứng của đồ thị hàm số
  • Giới thiệu các dạng toán liên quan đến tâm đối xứng của đồ thị hàm số

TÓM TẮT

I. Kiến thức cơ sở
II. Các dạng toán
1. Tâm đối xứng của hai điểm
2. Tâm đối xứng của đồ thị © của hàm số f(x)
3. Hai đồ thị đối xứng qua điểm M(x0; y0)
Link:

http://zpag.es/5Lwn
http://zpag.es/5Lxx
Bạn tải về và join lại nhé!