Bài giảng Hàm số lũy thừa, mũ, logarit

Dùng để ôn thi DDH về:

hàm số lũy thừa.

HS mũ

HS logarit.

PT, BPT, HPT mũ, logarit.

Link:

http://www.mediafire.com/?2jv2yykgodn