Ba đơn vị cùng vận chuyển 772 tấn hàng . Đơn vị A có 12 xe,  trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Đơn vị B có 14 xe , trọng tải mỗi xe là 4,5 tấn. Đơn vị C có 20 xe là 3,5 tấn. Hỏi đơn vị B đã vận chuyển bao nhiêu tấn hàng ,  biết rằng mỗi xe được huy dộng một số chuyến như nhau?

Câu hỏi: Ba đơn vị cùng vận chuyển 772 tấn hàng . Đơn vị A có 12 xe,  trọng tải mỗi xe là 5 tấn. Đơn vị B có 14 xe , trọng tải mỗi xe là 4,5 tấn. Đơn vị C có 20 xe là 3,5 tấn. Hỏi đơn vị B đã vận chuyển …
Hoc tap online
Author: admin