9 chuyên đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Đây là tập hợp toàn bộ kiến thức về PP tọa độ trong mặt phẳng.
Bài 1: Hệ tọa độ, tọa độ của điểm, tọa độ của vector trong mặt phẳng
Bài 2 và 3: Phương trình đường thẳng
Bài tập tổng hợp về điểm và đường thẳng
Bài 4: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, chùm đường thẳng
Bài 5: Góc – khoảng cách
Bài 6: Đường tròn
Bài 7: Elip
Bài 8: Hypebol
Bài 9: Parabol

Xem và tải về tại đây