13.4: Tìm M(x0;y0) biết N(x0;2) thuộc đồ thị hàm số f(x),P(3;y0) thuộc đồ thị hàm số g(x)

Câu hỏi: 13.4: Tìm M(x0;y0) biết N(x0;2) thuộc đồ thị hàm số f(x),P(3;y0) thuộc đồ thị hàm số g(x) A. M (1;10) B. M (0;-10) C. M (0;10) Đáp án chính xác D. M (10;0) Trả lời: Vậy  M (0;10)Đáp án cần chọn là C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin