Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ∆ABC có A(3; 5), B(9; 7), C(11; –1). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tọa độ của MN→  là:

Câu hỏi: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ∆ABC có A(3; 5), B(9; 7), C(11; –1). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tọa độ của MN→  là: A. (2; –8);              B. (1; –4);              Đáp án chính xác C. (10; 6);              D. (5; 3). Trả lời: Vì …
Hoc tap online
Author: admin