Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ a→=−3;2 và b→=−1;−7. Tìm tọa độ vectơ c→ biết c→.a→=9 và c→.b→=−20.

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ a→=−3;2 và b→=−1;−7. Tìm tọa độ vectơ c→ biết c→.a→=9 và c→.b→=−20. A.c→=−1;−3. B. c→=−1;3. Đáp án chính xác C. c→=1;−3. D. c→=1;3. Trả lời: Gọi c→=x;y.Ta có c→.a→=9c→.b→=−20⇔−3x+2y=9−x−7y=−20⇔x=−1y=3⇒c→=−1;3. Chọn B. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin