Cho hàm số fx=ax−4bx+ca,b,c∈ℝ có bảng biến thiên như sau Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

Câu hỏi: Cho hàm số fx=ax−4bx+ca,b,c∈ℝ có bảng biến thiên như sau Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương? A. 3                              B. 4                              C. 2                              Đáp án chính xác D. 1 Trả lời: Ta có: f0=−4c>0⇒c<0. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số: x=−cb>0⇒b>0. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm …
Hoc tap online
Author: admin