Biết limx→-1 x2+ax+bx2+x=6. Tìm tích của a.b

Câu hỏi: Biết limx→–1 x2+ax+bx2+x=6. Tìm tích của a.b A. ab=20 Đáp án chính xác B. ab=15 C. ab=10 D. ab=5 Trả lời: Chọn A.- Ta có: – Nên x = -1 là 1 nghiệm của x2+ax+b=0.⇒ 1 – a + b = 0.HOOCNE1ab-11a – 11 – a + b ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …
Hoc tap online
Author: admin